MP Four

Poradnik nowoczesnego domu

Finanse

Prawidłowa interpretacja prawa podatkowego

Ustawodawca wprowadził instytucje prawne, mające na celu ułatwienie podatnikom poruszanie się w rozbudowanym otoczeniu prawnym oraz zapewnienie im większej pewności przy dokonywaniu czynności w ramach działalności gospodarczej, rodzących skutki podatkowe. Jest nią interpretacja podatkowa ogólna lub indywidualna. Instytucja interpretacji podatkowej jest uregulowana w Dziale II, rozdziale 1a- ustawy z dnia 20 sierpnia 1007 r. Ordynacja podatkowa: Dz.U.2020.1325. i wywołuje określone prawem skutki.

Składany przez zainteresowanych wniosek dotyczący Nowego Ładu ma na celu uszczegółowić ogólne rozumienie przepisów wydanych przez Krajową Administracji Sądowej. Wymaganym jest, by w treści wniosku znajdował się  opis aktualnego stanu lub przewidywanego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym. Ocena jest oficjalną wykładnią prawa i odpowiedzią organu. Gdy stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie nie uzasadnia się oceny. Indywidualna interpretacja podatkowa dotycząca pytania o kwestie  Nowego Ładu powinna zawierać odpowiedź na przedstawianą wątpliwość dotyczącą prawa podatkowego. Jej zadaniem jest rozstrzygnięcie, czy wnioskodawca występujący o indywidualną interpretację prawidłowo postrzega, jakie skutki prawne na gruncie określonych przepisów prawa podatkowego wywołuje przedstawiony przez niego stan obecny albo działania zamierzone. Ocena stanowiska wnioskodawcy, a w rezultacie wydanie interpretacji indywidualnej, są możliwe wyłącznie, gdy kwestia stanowiąca przedmiot jego wątpliwości została we wniosku wyczerpująco przedstawiona i jest regulowana przepisami prawa podatkowego.

O interpretację indywidualną mogą wnioskować: podatnicy, płatnicy, inne podmioty, osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Najwygodniej zlecić takie postępowanie poprzez biuro rachunkowe Łódź, które poprowadzi za nas całą procedurę wnioskowania o interpretację.  Wniosek o wydanie interpretacji można złożyć na formularzach: ORD-IN, ORD-IN/A, ORD-WS, ODR-WS/A, ORD-WS/B; ORD-IN-(obowiązuje od 05.01.2016 r.) – plik PDF 315 KB; ORD-WS – (obowiązuje od 05.01.2016 r.) – plik PDF 319 KB; załącznikach: ORD-IN/A – (obowiązuje od 05.01.2016 r.) – plik PDF 261 KB, ORD-WS/A – (obowiązuje od 05.01.2016 r.) – plik PDF 262 KB, ORD-WS/B – (obowiązuje od 05.01.2016 r.) – plik PDF 302 KB. Interpretacje wydają Izby Skarbowe w 5 miastach. Wnioski należy składać do dyrektora izby skarbowej zależnie od miejsca zamieszkania, siedziby wnioskodawcy lub  podatku, którego dotyczy wniosek.

Odpowiedź na wniosek wydaje się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, bez wliczania czasu niezbędnego dla przeprowadzenia określonych czynności..